کارگاه آموزشی نیمسال دوم 99

عنوان کارگاه

تاریخ

اسلاید کارگاه

گروه هدف

ساعت

مدرس

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

99/7/6

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

99/7/13


 

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

پایگاه های اطلاعاتی بالینیup to date-clinicalkey

99/7/19


اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

پایگاه های اطلاعاتیscience direct Proquest- - John Wiley

99/7/27

 

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

پایگاه دارویی Reaxys

99/8/11

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۱۰

دکتر هادی ادیبی

کارگاه علم سنجی

99/8/19

 

اعضاء هیات علمی

۱۲-۱۴

آقای دکتر آرام رضایی

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

99/8/25

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی

سامانه های نظام نوپا

99/9/2

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فاطمه رجعتی

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

99/9/16

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فاطمه رجعتی

پایگاه های اطلاعاتیScience direct- Proquest- WileyJohn

99/9/23

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

خانم فریده اکبرزاده

کتابخانه دیجیتال حنان-Cochrane Library

99/10/7

برگزار نشد 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر رویا صفری - خانم الهام تندیشه

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of science

99/10/14

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

پایگاه های اطلاعاتی بالینی Clinical key-Up to date

99/10/21

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

99/11/5

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فاطمه رجعتی

پایگاه دارویی Reaxys

99/11/11

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۱۰

دکتر هادی ادیبی

کارگاه علم سنجی

99/11/13

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۱۴

آقای دکتر آرام رضایی

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

99/11/26

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی

سامانه های نظام نوپا

99/12/3

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فاطمه رجعتی

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

99/12/10

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر رویا صفری-
خانم الهام تندیشه

 

کارگاه آموزشی نیمسال اول 99

عنوان کارگاه

تاریخ

اسلاید کارگاه

گروه هدف

اسامی شرکت کنندگان

مدرس

ovid-embase

99/2/21

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

مهندس تکلو         خانم رحیمی

سامانه های نظام نوپا

99/2/28

 

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

دکتر فاطمه رجعتی

کتابخانه دیجیتال حنان

99/3/18

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

خانم دکتر صفری خانم تندیشه

Reaxys

99/3/24

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

دکتر هادی ادیبی

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

99/3/25

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

دکتر فاطمه رجعتی

Proquest-Johne wiley -Scince direct

99/4/1

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

فریده اکبرزاده - حدیث رحیمی

scopus-web of sicence

99/4/8

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

مهندس تکلو         دکتر قره گوزلو

وبینار چگونه یک مقاله مروری را بخوانیم

99/4/9

99/4/17

علاقه مندان سراسر کشور

300

ودکتر نجفی دکتر پیام کبیری

Wiley,ProQuest,Science Direct

99/5/4

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

30

خانم اکبرزاده

Mendeley

99/5/5

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی و کتابداران

70

مهندس اعظمی

Ovid و Embase

99/5/11

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

40

خانم رحیمی

خانم تندیشه

سامانه های نظام نوپا

99/5/19

 

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

 

دکتر فاطمه رجعتی

پایگاههای اطلاعاتی منبع یاب

99/5/25

 

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

40

خانم تندیشه

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

99/6/15

اعضاء

35

دکتر فاطمه رجعتی