ساعت کار کتابخانه

ساعت کار کتابخانه :

ساعت کار میز امانت کتابخانه از 7/45 صبح الی 17 بعد از ظهر

ساعت کار سالن مطالعه از  7/45 صبح الی 17 بعد از ظهر

ساعت کار سالن کامپیوتراز  8 صبح الی 17بعد از ظهر