بیانیه رسالت

بیانیه رسالت :

 

بیانیه رسالت کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره)

    کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) در قالب یک کتابخانه دانشگاهی از مجموعه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با استفاده از تجربه و تخصص همکاران و تحت حمایت مدیریت ارشد بیمارستان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی می پردازد.

این کتابخانه وظیفه خود می داند درخصوص شناسایی و تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران در رده های مختلف اعم از اساتید، دانشجویان و سایر کابران تحت پوشش خود و ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه، تلاش نموده و از طریق توسعه دسترسی به منابع اطلاعات علمی، استاندارد سازی و به روز رسانی خدمات و امکانات خود، بستر و محیط آموزشی و پژوهشی مناسب را در راستای پیشرفت علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه و با هدف گسترش و ارتقای اخلاق پژوهش فراهم آورد. این مجموعه می کوشد در راستای دستیابی به هدف حاکمیت بالینی بیمارستان، خدمات اطلاع رسانی پزشکی خود را در بستری از مفهوم پزشکی مبتنی بر شواهد ارائه نموده و در این رهیافت در پیاده سازی ترجمان دانش تولید شده گام برداشته و از ابزارهایی چون علم سنجی، کتاب سنجی و کتابدار بالینی بهره گیری نماید.  

کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) مصمم است  با تعالی امکانات و خدمات خود و ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات کتابخانه ای به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین اعم از ایجاد محیط آرام و جذاب آموزشی و پژوهشی، ارائه خدمات آموزشی در زمینه منابع و پایگاههای اطلاعاتی مرتبط با نیاز کاربران، نوآوری در ارائه خدمات و گسترش خدمات آموزشی، پژوهشی به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.