معرفی همکاران

 

 
 
 
 

 مهسا مرآتی

مسئول کتابخانه

 کارشناس بهبود کیفیت واعتباربخشی

تلفن تماس :09020168327

آدرس ایمیل: ma.merati94@gmail.com

--------------------------------------

 

سیف اله خسروی

کتابدار

دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات و دانش

تلفن تماس:09187543897

آدرس ایمیل:seifollahk@yahoo.co

----------------------------------------

 

محدثه نجار

کتابدار

کارشناس پرستاری 

تلفن تماس : 091899665595