برنامه عملیاتی و اهداف عملیاتی

برنامه های عملیاتی:

1. مشارکت فعال، تکمیل و به روزرسانی پروفایل علم سنجی اعضای هیات علمی بالینی گروه های آموزشی مرتبط

2. استقرار نرم افزار جامع مدیریت کتابخانه ای تحت وب

3. قفسه خوانی و وجین کتاب های فرسوده

4. مشارکت در تدوین و اجرای شیوه نامه فرایند امانت کتاب

5. ساماندهی فرایند امانت کتاب مطابق با شیوه نامه

6. روزآمد نمودن وب سایت کتابخانه در فواصل زمانی مناسب متناسب با محتوای هر بخش

7. تقویت منابع چاپی فارسی و لاتین

   اهداف عملیاتی :