برنامه راهبردی

 

برنامه راهبردی کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) (سال 1400)

مقدمه:

   امروزه بیشتر سازمانها از جمله واحدهای دانشگاهی برای افزایش توانمندی ها، رشد و بقای بلند مدت و کاهش ریسک عملیات خود نیازمند تدوین برنامه های راهبردی می باشند. این برنامه ها ارتباط مستقیمی با سیاست ها، اهداف و مأموریت ها، اندازه، پویایی، درجه پیچیدگی و ساختار سازمان دارند از این رو می بایست با نگاه به آن عوامل تعیین و تنظیم گردند.

   وضعیت پیچیده ی پیش روی مدیران و برنامه ریزان، سازمان را ناگزیر می کند که از اندیشه و رویکرد سیستمی برای شناخت، تجزیه و تحلیل فرصت ها، موقعیت ها، تهدید ها و محدودیت های محیط بیرونی و جنبه های مثبت و منفی (نقاط قوت و ضعف) درونی سازمان استفاده نموده، آنگاه توانایی ها و ظرفیت های سازمان را با اطلاعاتی که از تجزیه و تحلیل ها بدست می آورند، تقویت نمایند تا شرایط برای اجرای برنامه ها در سازمان بوجود آید. سازمان ها می بایست با شناخت مفاهیم، بسترها، استراتژی و چگونگی فرایند برنامه ریزی راهبردی، چشم انداز های آتی خود را ترسیم نمایند تا بتوانند با شرایط آینده پیش روی خود سازگاری و انطباق داشته باشند و به عملیات و بقای خود ادامه دهند. در حقیقت برنامه ریزی راهبردی را می توان اقدامی سازماندهی شده و نظام یافته برای اتخاذ تصمیمات بنیادی و اجرای فعالیت هایی که ماهیت و جهت گیری سازمان را در چهار چوب قوانین و مقررات شکل می دهد، تعریف کرد.

   ما در برنامه راهبردی این کتابخانه تلاش کرده ایم با در نظر گرفتن اهداف کلی دانشگاه، معاونت تحقیقات و فناوری و بیمارستان، در راستای کاهش فاصله موجود با وضعیت مطلوب گام برداریم تا بتوانیم با بسترسازی مناسب مسائل و مشکلات موجود را حل نموده، در جهت اهداف سازمانی گام های موثرتری برداریم.

بیانیه رسالت کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره)

    کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره). در قالب یک کتابخانه دانشگاهی از مجموعه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با استفاده از تجربه و تخصص همکاران و تحت حمایت مدیریت ارشد بیمارستان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی پژوهشی دانشگاه به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی می پردازد.

این کتابخانه وظیفه خود می داند درخصوص شناسایی و تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران در رده های مختلف اعم از اساتید، دانشجویان و سایر کابران تحت پوشش خود و ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه، تلاش نموده و از طریق توسعه دسترسی به منابع اطلاعات علمی، استاندارد سازی و به روز رسانی خدمات و امکانات خود، بستر و محیط آموزشی و پژوهشی مناسب را در راستای پیشرفت علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه و با هدف گسترش و ارتقای اخلاق پژوهش فراهم آورد. این مجموعه می کوشد در راستای دستیابی به هدف حاکمیت بالینی بیمارستان، خدمات اطلاع رسانی پزشکی خود را در بستری از مفهوم پزشکی مبتنی بر شواهد ارائه نموده و در این رهیافت در پیاده سازی ترجمان دانش تولید شده گام برداشته و از ابزارهایی چون علم سنجی، کتاب سنجی و کتابدار بالینی بهره گیری نماید. 

کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) مصمم است  با تعالی امکانات و خدمات خود و ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات کتابخانه ای به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین اعم از ایجاد محیط آرام و جذاب آموزشی و پژوهشی، ارائه خدمات آموزشی مرتبط با منابع و پایگاههای اطلاعاتی مرتبط با نیاز کاربران، نوآوری در ارائه خدمات و گسترش خدمات آموزشی، پژوهشی به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.

دورنما

کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) در نظر دارد با تکیه بر الطاف لایزال الهی، با تقویت امکانات موجود و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات و جلب حداکثری رضایت کاربران، در راستای بهبود ارائه خدمات کتابخانه ای اقدام نموده، به عنوان یکی از برترین و کامل ترین کتابخانه های بیمارستانی در سطح دانشگاه و منطقه غرب ارائه خدمت نماید.

ارزش های استراتژیک

- حفظ کرامت انسانی

- احترام به حقوق کاربران

- برقراری عدالت در ارائه خدمات

- پایبندی به اصول اخلاقی و رعایت اخلاق حرفه ای در ارائه خدمات

- پایبندی به اصول اخلاق در پژوهش

- همکاری گروهی و مشورت در تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات

- مهارت، تخصص و خلاقیت در ارائه خدمات

- ارائه خدمت با رعایت نظم و آراستگی

- تلاش در راستای بهره وری در تمامی فرایندها

- تلاش در راستای ارتقاء دانش و مهارت کارکنان و کاربران

- نوآوری در ارائه خدمات

- صداقت در ارائه خدمات

کاربران و ذینفعان

ذینفعان داخلی کتابخانه:

اعضای هیات علمی گروههای آموزشی مستقر در بیمارستان

دانشجویان

پرسنل کادر درمان در رده های مختلف

مدیران و کارکنان بخش های اداری بیمارستان

بیماران بستری و همراهان ایشان

ذینفعان خارجی کتابخانه:

اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه

پرسنل شاغل به خدمت در دانشگاه در رده های مختلف

عوامل داخلی و خارجی (SWOT)

نقاط قوت (Strenghts):

- وجود نیروی متخصص در کتابخانه

- وجود نیروی تمام وقت در کتابخانه

- وجود وب سایت بروز و کارآمد

- وجود اینترنت با سرعت و پهنای باند مناسب

- وجود مجموعه منابع کتابخانه ای تخصصی و فوق تخصصی بویژه متناسب با نیاز گروههای آموزشی فعال در بیمارستان

- همکاری و تعامل مناسب اعضای هیات علمی، دانشجویان و سایر کاربران با کارکنان کتابخانه

- وجود پایگاه عرضه اطلاعات

- دسترسی مناسب به منابع الکترونیک و پایگاههای اطلاعاتی

نقاط ضعف (Weaknesses):

- کمبود تجهیزات اعم از سیستم های کامپیوتری

- کمبود/فقدان نیروی تخصصی کتابداری پزشکی

- کمبود بودجه جهت تامین منابع و رفع نیازمندی های کتابخانه

- پایین بودن دانش تخصصی و سواد اطلاعاتی کتابداران

- پایین بودن سطح سواد اطلاعاتی کاربران کتابخانه

- آشنایی ناکافی کتابداران و کاربران با «پزشکی مبتنی بر شواهد» در نظام آموزشی دانشگاه

- فقدان نرم افزار کتابخانه ای تحت وب

- نبود ساختار مناسب جهت بهره گیری از کتابداران به عنوان کتابدار بالینی

فرصت ها (Opportunities):

- تعامل سازنده با مدیریت ارشد بیمارستان

- تعامل سازنده با کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه های دانشگاه

- فراگیر بودن استفاده از خدمات مجازی در جامعه هدف

- رشد روزافزون آموزش مجازی و فراگیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی

- آموزش مستمر ضمن خدمت کارکنان

- استقبال کاربران از منابع الکترونیک کتابخانه ای

تهدیدها (Threats):

- تاثیر منفی افت ارزش پول ملی بر افزایش قیمت کتاب، سیستم های کامپیوتری و تجهیزات کتابخانه ای

- عدم استخدام و بکارگیری نیروی انسانی متخصص در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

- وجود دیدگاه سنتی سیستم مدیریتی نسبت به کتابخانه و کتابداران

- شناخت ناکافی مدیران سطوح مختلف مسئولین دانشگاه از توانایی های کتابداران و نقش و جایگاه کتابخانه در توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

- شیوع ویروس کرونا و تحت الشعاع قرار گرفتن ارائه خدمت حضوری در کتابخانه ها

- نبود همکاری بین کتابخانه ای موثر در بین کتابخانه های دانشگاهی جهت ارائه خدمات و اشتراک منابع

- پایین بودن سرانه فضای مطالعه در مجموعه کتابخانه

- کمرنگ بودن سیاست های تشویقی سازمانی در تقویت انگیزش کتابداران جهت ارتقاء وضعیت موجود

 اهداف:

1. توسعه و ارتقاء و بهبود کمیت و کیفیت خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی در راستای نیاز کاربران

2. مشارکت در آموزش و ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران

3. تقویت همکاری ها با سایر کتابخانه های دانشگاه

4. اصلاح و ارتقاء فرایندها

5. تلاش در راستای تقویت منابع کتابخانه ای

6. تلاش در راستای ارتقای فضای فیزیکی و تجهیزات کتابخانه ای

7. تقویت تعامل با کاربران در رده های مختلف

8. حذف منابع فرسوده و غیر قابل استفاده

برنامه های عملیاتی:

1. مشارکت فعال، تکمیل و به روزرسانی پروفایل علم سنجی اعضای هیات علمی بالینی گروه های آموزشی مرتبط

2. استقرار نرم افزار جامع مدیریت کتابخانه ای تحت وب

3. قفسه خوانی و وجین کتاب های فرسوده

4. مشارکت در تدوین و اجرای شیوه نامه فرایند امانت کتاب

5. ساماندهی فرایند امانت کتاب مطابق با شیوه نامه

6. روزآمد نمودن وب سایت کتابخانه در فواصل زمانی مناسب متناسب با محتوای هر بخش

7. تقویت منابع چاپی فارسی و لاتین