ماموریت

ماموریت کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره)

1. ارائه خدمت فعال با بکارگیری نیروی انسانی متخصص، منابع و امکانات

2. شناسایی نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان و کارکنان

3. تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران با هدف کمک به ارتقای فعالیت های پژوهشی، آموزشی در دانشگاه

4. راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتقای سواد اطلاعاتی کاربران در راستای بهره گیری بهینه از منابع اطلاعاتی

5. گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی و تخصصی متناسب با نیاز کاربران

6. نوآوری در ارائه خدمات از طریق تعامل و ارتباط مداوم با متخصصین حوزه اطلاع رسانی پزشکی و کاربران دانشگاهی جهت دستیابی به اطلاعات روزآمد و رسیدن به بهترین شیوه های ارائه خدمات

7. استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات