شناسایی و تجزیه و تحلیل نیاز کاربران کتابخانه

شناسایی و تجزیه و تحلیل نیاز کاربران کتابخانه

   نیازسنجی تهیه منابع اطلاعاتی از مسئولیت های مهـم کتابخانه و بخش مجموعه سازی مـی باشـد؛ زیـرا اصـولا تهیـه منـابع اطلاعـاتی بایـد براسـاس نیازهـای اطلاعـاتی اعضای کتابخانه باشد. هرگونـه سـهل انگـاری یـا اشـتباه در شــناخت نیازهــای اطلاعــاتی منجر بــه تهیــه منــابعی می گـردد کـه نـه تنهـا تقاضـایی ازطـرف جامعـه اصـلی کتابخانه برای آنها وجود نخواهدداشـت، بلکـه هزینـه هـای خرید چنین منابعی و هزینـه سـازماندهی، آمـاده سـازی، نگهداری، فضا و سایر هزینه های نامربوط و اضافی را نیـز بـه کتابخانه تحمیل خواهد کرد. بنــابراین شناســایی و تــشخیص نیازهــای اطلاعــاتی کاربران کتابخانـه هـا از آن جهـت از ضـرورت و حساسیت خاص و بالایی برخوردار است که بـا وجود حجـم روز افزون اطلاعات و هزینه سنگین تهیه منـابع اطلاعـاتی از یـک سـو و کمبـود منـابع مـالی از سـوی دیگـر، هـیچ کتابخانه ای نمی تواند تمامی منابع اطلاعاتی را در یک جا گرد آورد. از ایـن رو لازم اسـت نیازهـای اطلاعـاتی واقعـی جامعه استفاده کننده با استفاده از روشهای به روز علمی مشخص گـردد تـا بتـوان مناســـب تـــرین منـــابع اطلاعـــاتی را در راستای اهداف کتابخانه گـــزینش کـــرد. کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) از ابزار "نیازسنجی" برای تعیین و تبیین نیازهای اطلاعاتی کاربران، بهره برداری می کند. چنانچه سالیانه دو بار و در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب در اردیبهشت و آذر ماه هر سال، نیازسنجی از مدیران گروه های آموزشی بالینی مستقر در بیمارستان صورت گرفته و پس از طرح در کمیته خرید، بر اساس اعتبار تخصیص یافته جهت خرید کتاب از سوی معاونت های آموزشی و تحقیقات و فناوری و بر اساس اولویت درخصوص خرید کتاب اقدام می گردد. در سایر ماههای سال نیز بر حسب ضرورت و پس از هماهنگی با کتابخانه مرکزی دانشگاه کتب مورد نیاز گروههای آموزشی خریداری می گردند