تماس با ما

کرمانشاه خیابان نقلیه بیمارستان امام خمینی (ره) واحد کتابخانه
شماره های تماس:
شماره مستقیم کتابخانه 37279789 (083)
میز امانت : 37283602(083) داخلی 1081

نمابر : ۳۷۲۸۳۲۵۴ (۰۸۳)
ایمیل کتابخانه emamkhominilib90@yahoo.com

Likh-hos@kums.ac.ir

ساعت کار کتابخانه :

ساعت کار میز امانت کتابخانه از 7/45 صبح الی 17 بعد از ظهر

ساعت کار سالن مطالعه از  7/45 صبح الی 17 بعد از ظهر

ساعت کار سالن کامپیوتراز  8 صبح الی 17بعد از ظهر

مسئول کتابخانه : مهسا مرآتی  

https://www.google.com/maps/place/Imam+Khomeini+Hospital

تماس با ما

تماس با ما

نام
نام خانوادگی
شماره عضویت
ایمیل
پرسش