تماس با ما

کرمانشاه خیابان نقلیه بیمارستان امام خمینی (ره) واحد کتابخانه
شماره های تماس:
میز امانت : 37283602 داخلی 1081
شماره مستقیم کتابخانه 37279789
ایمیل کتابخانه : emamkhominilib90@yahoo.com
Likh-hos@kums.ac.ir
مسئول کتابخانه : فرانک کریمی

تماس با ما

تماس با ما

نام
نام خانوادگی
شماره عضویت
ایمیل
پرسش