تماس با ما

کرمانشاه خیابان نقلیه بیمارستان امام خمینی (ره) واحد کتابخانه
شماره های تماس:
شماره مستقیم کتابخانه 37279789 (083)
میز امانت : 37283602(083) داخلی 1081
ایمیل کتابخانه emamkhominilib90@yahoo.com

Likh-hos@kums.ac.ir

مسئول کتابخانه : فرانک کریمی

تماس با ما

تماس با ما

نام
نام خانوادگی
شماره عضویت
ایمیل
پرسش