منشور حقوق استفاده کنندگان ازکتابخانه

منشور حقوق استفاده کنندگان ازکتابخانه

1 – مراجعین در چهار چوب اخلاق حرفه ای و اهمیت نقش اطلاعات در سلامت و کاهش خطا ها ، علوم روز در حوزه اطلاع رسانی را دریافت نمایند.

2 – مراجعه کننده برای استفاده از کتابخانه ، از کتابدار راهنمایی بخواهد و در مقابل پرسش هایش ، نا آگاه تلقی نشود .   

3 – مراجعه کنندگان به کتابخانه و سالن مطالعه از شرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی همچون نورکا فی ، رطوبت ، دما ، تهویه ، میز ، صندلی و سایر تجهیزات و امکانات بهره مند شوند .

4 – مراجعین در کتابخانه ، منابع الکترونیکی ، وب سایت آن سازمان ، خبرنامه ، تازه های کتابخانه را مشاهده نمایند.

5 – مراجعین به مجموعه کتابخانه در چارچوب سیاست مجموعه سازی (چاپی و الکترونیکی ) به جزموارد استثنایی دسترسی داشته باشند.

6 – مراجعه کننده بتواند در زمینه انتخاب ، خرید ، سفارش و سایر فرآیند های کتابخانه در طول سال پیشنهاد خود را ابراز نماید.

7 – مراجعه کنندگان به منابع تخصصی کتابخانه دسترسی داشته باشند.

8 – مراجعه کننده به باور های فرهنگی سایر مراجعه کنندگان ، احترام بگذارد.

9- مراجعه کنندگان هنگام ورود به کتابخانه: ساعات کار کتابخانه ، شرایط استفاده از انواع منابع و امکانات ، اخبار ، اطلاعیه ها و راهنمای بخش های مختلف کتابخانه را به وضوح مشاهده نمایند.