فرآیندهای کتابخانه

فرآیندهای کتابخانه

1- فرایند آموزش مراجعین

2- فرایند امانت

3- فرایند برگشت کتاب

4- فرآیند وجین کتاب

5- فرایند خرید منابع چاپی و الکترونیکی

6- فرایند پایگاه عرضه اطلاعات

7- فرایند مرجع

8- فرایند فهرستنویسی

1- فرایند آموزش مراجعین عبارت است از:

1-1 - ثبت نام مراجعین در گارگاه

2-1- اجرای کارگاه

3-1- ارائه گزارش کارگاه به کتابخانه مرکزی

4-1- بارگزاری اخبار و عکس در پورتال مرکز و کتابخانه مرکزی

2- فرایند امانت کتاب عبارت است از:

1-2 - انتخاب کتاب مورد نظر توسط کاربر

2-2- مراجعه کاربر به میز امانت

3-2- جستجوی نام کاربر بر اساس نام خانوادگی

4-2- بررسی پروفایل درخواست کننده

5-2- امانت کتاب

3- فرآیند برگشت کتاب

1-3- تحویل کتابهای امانتی به مسئول بخش امانت

2-3- خارج کردن کتابهای امانتی از فایل فرد متقاضی

3-3-بررسی اینکه آیا کتاب دیر کرد دارد؟

1-3-3- اگر کتاب دیر کرد داشت تذکر شفاهی به کاربر ودر صورت تکرار به ازای هر روز تاخیر جریمه دریافت می گردد

2-3-3-اگر کتاب را به موقع بر گردانده بود ادامه فرآیند

4-3- تحویل کتاب به مسئول بخش و قراردادن آنها در قفسه های

4- فرآیند وجین کتاب

1-4- انتخاب کتابهای قدیمی و ویرایش گذشته

2-4- خارج نمودن شماره ثبت کتابها دفتر ثبت

3-4- خارج نمودن کتابهای مورد نظر از قفسه کتابها

4-4- انتقال کتابها به واحد اسناد دانشگاه جهت امحاء

5- فرایند خرید منابع چاپی و الکترونیکی به دو دسته تقسیم  می شود:

الف - خرید کتابهای چاپی

1-1-5- شرکت در جلسه کتابخانه مرکزی جهت تامین بودجه و خرید در نمایشگاه کتاب

2-1-5- تهیه و دریافت کتابهای مورد نیاز از گروههای آموزشی

3-1-5- خرید از نمایشگاه

4-1-5- دریافت کتابهای خریداری شده

5-1-5- کنترل کتابهای دریافتی با فاکتور آنها

1-5-1-5- آیا کتابها کسری دارد؟

2-5-1-5- در صورتی که کسری داشت پی گیری لیست کسری ها

6-1-5- ثبت کتابهای دریافتی

ب- خریدمنابع الکترونیکی

1-2-5- مکاتبه با مدیر گروه های آموزشی جهت دریافت عناوین مجلات مورد نیاز

2-2-5- ارسال لیست به کتابخانه مرکزی دانشگاه

3-2-5- خرید نشریات توسط کتابخانه مرکزی

4-2-5- دریافت مجلات در سایت کتابخانه دیجیتال

6-- فرایند پایگاه عرضه اطلاعات این فرآیند شامل سه دسته می باشد :

الف- نظارت بر ایستگاههای  کاری

1-1-6- نظارت بر ایستگاههای  کاری

2-1-6- به روز نمودن نرم افزار ها

3-1-6- حذف فایلهای ذخیره شده توسط کاربران

4-1-6- نصب نرم افزار های مورد نیاز کاربران

ب- اطلاع رسانی منابع الکترونیکی جدید به کاربران

1-2-6- تفکیک موضوع نشریات الکترونیکی

2-2-6- ارسال لیست تفکیک شده به کانال ارتباطی کتابخانه ها و بیمارستانها

3-2-6- ارسال لیست توسط  کتابخانه ها و بیمارستانها به گروه های آموزشی

ج- سرویس دهی به کاربران که خود شامل سه دسته مشود:

1- اعضای هیت علمی 2- دانشجویان 3- کارکنان

1-3-6- راهنما یی جهت استفاده از منابع الکترونیکی

2-3-6- آیا کاربران به منابع مورد نیاز میرسند ؟

3-3-6- اگر منابع مورد نیاز خود راپیدا کرد در مرحله بعدی دانلود ،ذخیره و چاپ اطلاعات مورد نظر

4-3-6- اگر منابع مورد نیاز خود راپیدا نکرد ارجاع موردی به واحد آی تی وبعد از پیدا کردن اطلاعات مورد نظر ذخیره و چاپ آن اطلاعات

7- فرایند مرجع

1-7- مراجعه کاربر به بخش مرجع

2-7- پرسش مرجع

3-7- آگاهی یافتن کتابدار مرجع از نیاز مراجعه کننده

4-7- کمک در بازیابی منابع مورد نیاز مراجعه کننده

5-7- جستجوی اطلاعات کتابشناختی منبع مورد نیاز توسط کاربر یا کتابدار

6-7- تحویل منبع به مراجعه کننده

8- فرایند فهرستنویسی

1-8- در ابتدای کار چک فاکتورهای کتب خریداری شده

2-8- ثبت و مهر کتابهای خریداری شده در دفتر ثبت کتابخانه

3-8- فهرست نویسی منابع فارسی ولاتین

4-8- فهرست نویسی بنیادی و جستجودر فهرست پیوسته  دیویی ،کتابخانه ملی ایران

5-8- بررسی اینکه آیا این رکورد موجود است یا خیر؟

1-6-8- درصورت موجود بودن تصحیح اطلاعات در فیلدهای کار برگه

2-6-8- درصورت موجود نبودن تهیه و تولید کاربرگه بنیادی

3-6-8- کنترل نهایی منابع جهت قرارگرفتن در قفسه

7-8-تحویل کتاب به میز امانت جهت قراردادن آن در قفسه کتاب