شرح وظایف کتابداران

1-      حفظ ونگهداری مجموعه موادآموزشی ونگهداری وحفاظت ازتجهیزات کتابخانه

2-      امانت کتاب وعضوگیری براساس مقررات کتابخانه مرکزی

3-      تهیه فهرست کتب امانتی که مستردنگردیده است بطور مستمروپیگیری جهت بازگشت کتابهای مذکور

4-      انتخاب وتهیه کتب جدیدمتناسب باگروهای آموزشی وانجام فعالیتهای مربوط به سفارش ودریافت کتاب

5-      راهنمائی وارائه خدمات به مراجعین درزمینه کتابهای موردنیاز

6-      اختصاص بخش عمد ه ای ازبودجه کتابخانه جهت تهیه منابع خارجی درنمایشگاهای بین المللی

7-      برنامه ریزی وشرکت فعال درنمایشگاههای مختلف

8-      تهیه وتامین تجهیزات موردنیازبخش فنی کتابخانه

9-      بررسی وکنترل کتب خریداری شده وتطبیق بافاکتورهای مربوطه وآماده سازی کتب مبادله ای واهدایی

10-  انجام امورمربوط به تسویه حساب اعضاء کتابخانه

11-  همکاری وخدمات آموزشی به دانشجویان ورزیدنت هاواساتیدوکارکنان

12-  کنترل وبررسی کتابهای فرسوده جهت مرمت

13-  قفسه خوانی ووجین کردن کتب مازادوفرسوده

14-  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

15-  تهیه وتنظیم فرم وقراردادمخصوص درخواست منابع علمی چاپی وغیرچاپی وخریداری آن

16-  واردکردن کلیه منابع کتابخانه دربرنامه سیستم امانت کامپیوتری کتابخانه

17-  شناسایی مراکزوموسسات علمی وانتشاراتی گوناگون وبرقراری ارتباط بمنظور تهیه منابع موردنیاز

18-  انجام امورداخلی کتابخانه اعم ازدریافت کتاب ومجلات ازکتابخانه مرکزی وثبت وآماده سازی آنها

19-  رسیدگی ونظارت به نظافت کتابخانه وسالن مطالعه

20-  انجام سایرامورمحوله طبق دستورمافوق