معرفی همکاران

فرانک کریمی

مسئول کتابخانه

کارشناس کتابداری

تلفن تماس :09183876656

آدرس ایمیل:likh_hos@kums.ac.ir

--------------------------------------

 

سیف اله خسروی

کتابدار

دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات و دانش

تلفن تماس:09187543897

آدرس ایمیل:seifollahk@yahoo.co

----------------------------------------