معرفی همکاران

فرانک کریمی

مسئول کتابخانه

تلفن تماس :09183876656

آدرس ایمیل:likh_hos@kums.ac.ir

--------------------------------------

 

سیف اله خسروی

کتابدار

دانشجوی دکترایمدیریت اطلاعات و دانش

تلفن تماس:09187543897

آدرس ایمیل:seifollahk@yahoo.co

----------------------------------------

افسانه مرادپور

کتابدار

تلفن  تماس :091888395346

کارشناس پرستای

آدرس ایمیل : Afsanehmoradpour9@gmail.com
خسروی کریمی

مرادپور