برنامه کارگاههای آموزشی نیمه دوم سال 1398 بیمارستان امام خمینی (ره)

 

ردیف

عنوان

ساعت

تاریخ

محل برگزاری

مدرس

1

آموزش کلی پایگاهها به ویژه سامانه منبع یاب

10- 12

98/7/11

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

2

آموزش پایگاه clinical key

10- 12

98/7/18

کتابخانه مرکز

افسانه مرادپور

3

آموزش پایگاه Up To Date

10- 12

98/8/12

کتابخانه مرکز

افسانه مرادپور

4

آموزش پایگاه  Embase

10- 12

98/8/23

کتابخانه مرکز

افسانه مرادپور

5

آموزش کتابخانه دیجیتال حنان

10- 12

98/9/4

کتابخانه مرکز

افسانه مرادپور

6

آموزش پایگاه Scopus

10- 12  

98/9/18

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

7

آموزش پایگاهpub med

10- 12

98/10/9

کتابخانه مرکز

افسانه مرادپور

8

آموزش کتابخانه دیجیتال حنان

10- 12

98/10/23

کتابخانه مرکز

افسانه مرادپور

9

آموزش کلی پایگاهها به ویژه سامانه منبع یاب

10- 12

98/11/17

کتابخانه مرکز

افسانه مرادپور

10

موزش پایگاه Up To Date

10- 12

98/11/24

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

11

آموزش پایگاه clinical key

10- 12

98/12/12

کتابخانه مرکز

افسانه مرادپور

برنامه کارگاههای آموزشی نیمه اول سال 1398بیمارستان امام خمینی (ره)

مدرس

زمان و محل برگزاری

تاریخ برگزاری

عنوان کارگاه

فرانک کریمی

10-12  کتابخانه مرکز

98/2/8

آموزش کلی پایگاهها

فرانک کریمی

10-12  کتابخانه مرکز

98/2/23

آموزش پایگاهpub med

فرانک کریمی

10-12  کتابخانه مرکز

98/3/6

آموزش کتابخانه دیجیتال حنان

فرانک کریمی

10-12  کتابخانه مرکز

98/3/20

آموزش سامانه منبع یاب

فرانک کریمی

10-12  کتابخانه مرکز

98/4/10

آموزش پایگاه Up To Date

فرانک کریمی

10-12  کتابخانه مرکز

98/4/24

آموزش پایگاه منابع اطلاعاتی

فرانک کریمی

10-12  کتابخانه مرکز

98/5/7

آموزش پایگاه clinical key

فرانک کریمی

10-12  کتابخانه مرکز

98/5/28

آموزش پایگاه Scopus

فرانک کریمی

10-12  کتابخانه مرکز

98/6/4

آموزش پایگاه Embase