برنامه کارگاههای آموزشی نیمه دوم سال 1398 بیمارستان امام خمینی (ره)

ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

مدرس

1

آموزش کلی پایگاهها به ویژه سامانه منبع یاب

98/7/11

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

2

آموزش پایگاه Up To Date

98/12/8

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

3

آموزش کتابخانه دیجیتال حنان

98/9/4

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

4

آموزش پایگاه Scopus

98/9/18

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

5

آموزش پایگاهpub med

98/10/9

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

6

آموزش کتابخانه دیجیتال حنان

98/10/24

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

7

آموزش کلی پایگاهها به ویژه سامانه منبع یاب

98/11/17

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

8

آموزش پایگاه Up To Date

98/11/24

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

9

آموزش پایگاه ClinicalKey

98/12/12

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

برنامه کارگاههای آموزشی نیمه اول سال 1398بیمارستان امام خمینی (ره)

ردیف

عنوان

تاریخ

ساعت

محل برگزاری

مدرس

1

آموزش کلی پایگاهها

98/2/8

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

2

آموزش پایگاهpub med

98/2/23

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

3

آموزش کتابخانه دیجیتال حنان

98/3/6

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

4

آموزش سامانه منبع یاب

98/3/20

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

5

آموزش پایگاه Up To Date

98/4/10

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

6

آموزش پایگاه منابع اطلاعاتی

98/4/24

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

7

آموزش پایگاه clinical key

98/5/7

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

8

آموزش پایگاه Scopus

98/5/28

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی

9

آموزش پایگاه Embase

98/6/4

12 - 10

کتابخانه مرکز

فرانک کریمی